درب های MDF و HT طرح دار

چهارچوب و لنگه MDF با روکش طبیعی چوب و رنگ پلی اورتان

چهار چوب و لنگه MDF خام با رنگ پوششی پلی اورتان

لنگه HT با چهارچوب WPC با رنگ پلی اورتان