مشتریان ما

برخی از مشتریان ما عبارتند از :

 

پروژه 64 واحدی شرکت کران دریا
پروژه 158 وحدی تعاونی مسکن هنرمندان
پروژه 300واحدی باقرالعلوم شرکت کوثر آذربایجان
پروژه 83 واحدی هواپیمائی آتا
پروژه 460 واحدی عمارت هشتم شرق
پروژه 65 واحدی مسکن مخابرات آذربایجان شرقی
پروژه 750 واحدی شرکت خاکوار
پروژه 48واحدی شرکت آذر سیماب
پروژه 1200 واحدی مسکن مهر کرمانشاه
پروژه 118 واحدی مجتمع مسکونی مروارید
پروژه 24 واحدی شرکت نیک پی
پروژه 105 واحدی شرکت نهادکار
پروژه 56 واحدی مسکن مهر تاکسیرانی
پروژه 184واحدی پاریز تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت
پروژه 55 واحدی شرکت آپتوس ایران
پروژه 30واحدی شرکت بهنام
پروژه 30 واحدی شصت دستگاه فرهنگیان
پروژه 20 واحدی شرکت شهران مجتمع  OPG
پروژه 85 واحدی مسکن مهر