Author Archives : مدیر سایت

مقالات آموزشی

تازه های درب معتقد

راه اندازی سایت فروش درب معتقد به آدرس اینترنتی www.digidoor.ir              پروژه های اجراشده در مشهد        نمای برش خورده چهارچوب ، چوب پلاست             اجرای پروژه اطلس واقع در خیابان گاندی در تهران – دی 98       اجرای پروژه باغ […]

نمایشگاه تبریز – خرداد 98

سیزدهمین جشنواره ملی مدیران جوان – آذر 98

بزرگداشت روز صنعت و معدن – تیر 98

درب اتاقی سری الماس 704

درب اتاقی سری الماس 703

درب اتاقی سری یاقوت کد 235

درب اتاقی سری یاقوت کد 234 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری یاقوت کد 225

درب اتاقی سری یاقوت کد 234 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری یاقوت کد 233

درب اتاقی سری یاقوت کد 232 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری الماس کد 707

درب اتاقی سری الماس کد 706

درب اتاقی سری الماس کد 708

درب اتاقی سری الماس کد 707 

درب داخلی سری الماس کد 700

درب داخلی سری الماس کد 712

درب اتاقی سری یاقوت کد 224

درب اتاقی سری یاقوت کد 223 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری الماس کد 703

درب اتاقی سری الماس کد 702

درب اتاقی سری الماس کد 706

درب اتاقی سری الماس کد 705

درب اتاقی سری الماس کد 710

درب اتاقی سری الماس کد 710

درب داخلی سری الماس کد 713

درب داخلی سری الماس کد 712

درب اتاقی سری یاقوت کد 237

درب اتاقی سری یاقوت کد 236 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب داخلی سری الماس کد 714

درب داخلی سری الماس کد 713

درب اتاقی سری الماس کد 712

درب اتاقی سری الماس کد 710

درب اتاقی سری یاقوت کد 234

درب اتاقی سری یاقوت کد 233 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری یاقوت کد 236

درب اتاقی سری یاقوت کد 235 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری یاقوت کد 226

درب اتاقی سری یاقوت کد 225 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب داخلی سری الماس کد 705

درب داخلی سری الماس کد 704

درب داخلی سری الماس کد 702

درب داخلی سری الماس کد 701

درب اتاقی سری یاقوت کد 227

درب اتاقی سری یاقوت کد 225 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری یاقوت کد 228

درب اتاقی سری یاقوت کد 227 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری یاقوت کد 230

درب اتاقی سری یاقوت کد 239 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب اتاقی سری الماس کد 709

درب اتاقی سری الماس کد 708

درب اتاقی سری یاقوت کد229

درب اتاقی سری یاقوت کد 228 دربهای اتاقی (داخلی) سری یاقوت به صورت کلافی و توپُر ( داخل چوب روسی ) ساخته شده و بهمین علت دربها از استقامت بالایی برخوردار می باشند . چهارچوب های چوب پلاست  wpc  کاملا ضدآب و دارای روکوب 7 سانتی از دو طرف و امکان نصب درزگیر جهت عایق […]

درب داخلی سری الماس کد 701

درب داخلی سری الماس کد 700