• نام نماینده : حسین سبز ابی دزفولی ( درب معتقد (سبز آبی) )
 • تلفن همراه : 09163469063
 • شماره فکس : 06142523750
 • شماره تلفن : 06142545120
 • نام نماینده : مثنوی ( مثنوی – اهواز )
 • تلفن همراه : 09163111519
 • شماره فکس :
 • شماره تلفن : 06134446369
 • نام نماینده : هاشم سلیمانی فر ( کلینیک ساختمانی سلیمانی فر )
 • تلفن همراه : 09166002585
 • شماره فکس : 02189871369
 • شماره تلفن : 06133772626