نمونه ای از پروژه های اجرا شده

سایر پروژه ها

پروژه 64 واحدی ​شرکت کران دریا 
پروژه 158 واحدی تعاونی مسکن هنرمندان
پروژه 300 واحدی باقرالعلوم شرکت کوثر آذربایجان
پروژه 83 واحدی هواپیمایی آتا
پروژه 460 واحدی عمارت هشتم شرق
پروژه 65 واحدی مسکن مخابرات آذربایجان
پروژه 750 واحدی شرکت خاکوار
پروژه 48 واحدی شرکت آذر سیماب
پروژه 1200 واحدی مسکن مهر کرمانشاه
پروژه 118 واحدی مجتمع مسکونی مروارید
پروژه 24 واحدی شرکت نیک پی
پروژه 105 واحدی شرکت نهاد کار
پروژه 65 واحدی مسکن مهر تاکسیرانی
پروژه 184 واحدی پاریز تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت
پروژه 55 واحدی شرکت آپتوس ایران
پروژه 30 واحدی شرکت بهنام
پروژه 30 واحدی شصت دستگاه فرهنگیان
پروژه 20 واحدی شرکت شهران مجتمع OPG